Bostadsbygge intill Ronnebyån närmar sig

RONNEBY Artikeln publicerades

Nu kan Blekinge Rot inleda planarbetet inför byggande av bostäder intill Ronnebyån i Påtorp.

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden har gett klartecken till att detaljplanearbetet kan påbörjas. Ett planbesked som Blekinge Rot nu fått, är att jämföra med ett förhandsbesked om bygglov.

På tomten finns en äldre byggnad som tidigare varit skola. Senare användes byggnaden för tillverkning av hönsburar.

Länsstyrelsen anser i sitt yttrande inför beslutet att det behövs tydligare volymstudier som visar hur de nya byggnaderna ter sig i tillsammans med den befintliga bebyggelsen.

    Bostäderna byggs som två fyravånings punkthus, med totalt ett 30-tal lägenheter. Om det blir hyresrätter, bostadsrätter eller ägarlägenheter är inte bestämt.

    Den gällande stadsplanen medger småindustri i högst två våningar.