Tänk om, kristdemokrater

Ledare Artikeln publicerades
Andreas Carlson, KD, öppnar för att stödja regeringen om kriminalisering av sexköp utomlands.
Foto:Vilhelm Stokstad/TT
Andreas Carlson, KD, öppnar för att stödja regeringen om kriminalisering av sexköp utomlands.

Kristdemokraterna kan tänka sig att stödja Vänsterpartiet och regeringen i fråga om en kriminalisering av svenskars köp av sexuella tjänster av vuxna i länder där sådana köp är lagliga. Men de juridiska invändningarna mot ett sådant förslag väger tungt, KD bör tänka om.

Redan i sin första regeringsförklaring meddelade statsminister Stefan Löfven att regeringen vill att svenskar som köper sexuella tjänster i länder där sådana köp är tillåtna ska kunna dömas enligt den svenska sexköpslagen. En utredning har presenterat förslag på hur detta ska gå till och Morgon Johansson har flaggat för att en proposition kan komma till riksdagen nästa år.

Till Ekot sa KD:s gruppledare i riksdagen tillika partiets rättspolitiska talesperson, Andreas Carlson, nyligen att partiet, till skillnad från övriga allianspartier, kan tänka sig att stödja regeringen och Vänsterpartiet om en kriminalisering av köp av sexuella tjänster av vuxna utomlands. "Vi tycker ju att sexköp är helt oacceptabelt, oavsett var det sker", är KD:s uppfattning (SR 8 december).

Även om vi vet att sexindustrin innebär enorm misär med stort lidande, och även om man kan stötta sexköpslagen i Sverige av den anledningen, innebär en kriminalisering av svenskars köp av sexuella tjänster av vuxna utomlands stora problem.

  Den utredning som såg över möjligheterna för och effekterna av en kriminalisering argumenterar sakligt för varför lagstiftaren bör avstå.

  Huvudregeln för att en svensk domstol ska döma en person för en handling begången utomlands är att handlingen är olaglig i båda länderna, så kallad dubbel straffbarhet. Och köp av sexuella tjänster av vuxna är långt ifrån olagligt i alla länder. Alltså skulle en kriminalisering kräva ett undantag från kravet om dubbel straffbarhet.

  Ett sådant avsteg är problematiskt eftersom länder ska respektera, inte underminera, varandras rätt att stifta egna lagar som gäller i det egna landet. På samma sätt som vi inte önskar att andra länders lagar gäller i Sverige, ska vi vara försiktiga med att låta svenska lagar gälla svenskar i utlandet.

  Jurister ser mycket ogärna undantag från kravet på dubbel straffbarhet. De få undantag som finns, exempelvis barnsexhandel, barnpornografibrott och könsstympning, är få, allvarliga, välmotiverade och rör minderåriga.

  Det gäller brott som betraktas som särskilt allvarliga eller är av internationell och gränsöverskridande karaktär eller där det råder en internationell samsyn om vilka handlingar som ska vara straffbelagda. Utredningen finner inte att köp av sexuell tjänst av vuxna utomlands når upp till detta.

  Man kan inte heller vänta sig att svenskt rättsväsende kommer att få särskilt mycket hjälp av sina utländska motsvarigheter när svenskar ska lagföras för ett brott som inte finns enligt landets lagar.

  Ett tredje argument är att en kriminalisering skulle innebära att undantag gjordes för ett, i lagstiftarens ögon, relativt ringa brott samtidigt som brott som anses vara grövre inte innebär undantag från dubbel straffbarhet.

  De juridiska invändningarna mot en kriminalisering av svenskars köp av sexuella tjänster av andra vuxna utomlands väger tungt. KD kan arbeta för att Sveriges syn på sexköp går på export. Det kan på sikt förändra läget. Till dess är det bäst om svenska lagar gäller i Sverige liksom andra länders ska gälla inom respektive lands egna gränser.