Stöder ni en hållbar utveckling?

Naturskyddsföreningens Arbetsgrupp för bevakning av vattenkraftverk/strömmande vatten/faunapassager i Blekinge: Åke Lindquist, Anders Lindoff, Sven-Arne Persson Christer Borg: Ordförande Älvräddarnas Samorganisation ,

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson från kristdemokraterna redogör i en insändare den 31 okt för sina synpunkter om ålfiske. Han konstaterar att om ingen ål finns så blir det heller inget ålfiske samt att vattenkraftverk har en negativ inverkan på ål.

Men då undrar vi varför Magnus tillsammans med sin partikollega Pernilla Gunther är bland riksdagens största motståndare när det gäller det viktiga arbetet med att miljöanpassa vattenkraftverken? Denna duo är snabb i vändningarna med att springa vattenkraftsbranschens ärenden och har i riksdagsomröstningar och uttalanden i tidningar visat att deras omsorger knappast gäller att förbättra situationen för det biologiska livet i våra utbyggda vatten.

Pernilla tycker att ”de förslag som kommit fram i vattenverksamhets-utredningen för att förbättra den biologiska mångfalden och som kommer att leda till minskad elproduktion från vattenkraften är fel väg att gå.” Hennes uttalande innebär alltså att eftersom det blir en något lägre elproduktion när man exempelvis bygger omlöp förbi vattenkraftverk och släpper vatten i torrfåror så får detta inte ske. Vad återstår då för åtgärd? Tulipanaros?

Pernilla fortsätter: ”Till exempel när det kommer till den småskaliga vattenkraften och kraven på att riva upp gamla vattendomar, då frågar jag mig om det alltid är nödvändigt för vattenkraftverk som stått där länge och bidrar till företagens energiförsörjning på landsbygden, något som vi vill främja. Då kan målen gå stick i stäv med varandra.” Hon anser alltså att det vore helt fel att ställa moderna miljökrav på 100 år gamla kraftverk som orsakar stor skada på fisken. Men hur ska vi då ge bland annat ålen en rimligare chans att klara livhanken i våra utbyggda vatten så att den kan få simma tillbaks till Sargassohavet för att leka och därmed öka i antal så att ålfisket kan komma igång igen?

    KD verkar helt ha missat de senaste årens teknikutveckling. Minskad elproduktion vid biologiska förbättringar av miljöskadliga vattenkraftverk kompenseras lätt av geografiskt väl spridd vindkraft. Detta gäller framför allt den småskaliga vattenkraften där betydande miljövinster kan göras med, sett ur samhällssynpunkt, små elproduktionsförluster. Det finns små vattenkraftverk som per år inte producerar mer el än vad ett modernt vindkraftverk gör på några veckor. Detta innebär även att de vattenkraftverk som orsakar störst påverkan på miljön i förhållande till dess elproduktion kan läggas ned och det strömmande vattnet återställas, till stor gagn för ål men även för övriga vattenlevande arter.