Hugg inte ner oxelträdsparken på Kilströms kaj!

Inger Pettersson, Ekholmen, Kerstin Bjerén Landerman, Björkholmen, Hasse Karlsson, Saltö ,
Foto:Bertil Ericson / TT

Den 30 juni har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett extrainsatt arbetsutskott för att ta beslut om vidare projektering av Kilströms kaj.

Om man bestämmer sig för att gå vidare med det kontroversiella projektet kommer 28 friska, vackra och för Karlskrona stad så viktiga oxelträd att huggas ner. Det som nu är en grönskande lunga som binder samman Björkholmen, Ekholmen och Saltö med hav och skärgård ska ersättas med höga och oproportionerliga huskroppar som flera remissinstanser och många Karlskronabor under samrådsprocessen har funnit helt olämpliga.

Oxeln anses av många vara det svenskaste av alla träd, inte för att det är vanligast utan för att det har fötts här. Linné ville ge oxeln namnet Sorbus suecia men det blev Sorbus intermedia. I en flora skrev Linné om oxelbären att de ”äro smakeliga att äta; men hafwa den olägenheten, at de förorsaka mycket wäder. Af torkade bären kan bröd bakas, brännewin brännas, och dricka bryggas”. Linné nämner här inte att sidensvansar, björktrastar och koltrastar äter oxelbären men vi är många som vet det och som gläds åt att dessa fåglar kan festa på oxelträdsbären på Kilström kaj.

I Kungsträdgården i Stockholm 1971 gällde det tretton almar som var dömda att fällas för en ny tunnelbaneuppgång. Medborgarna ville något annat och bl a handlade debatten om medborgarnas roll i den kommunala demokratin. Almarna räddades efter mycket dramatik.

    I Karlskrona och på Kilströms kaj är det alltså 28 oxelträd och vi är många som anser att berörda politiker och tjänstemän bör besinna sig och väga in den viktiga aspekten av grönska i staden.

    Man kan notera att Mark- och miljödomstolen för några år sedan inte tillät avverkning av fyra oxlar i Ronneby kommun med hänvisning till biotopskyddsbestämmelser. I samma ärende, som handlade om att hugga ner några få oxlar i en allé för att bygga ett vindkraftverk, ansåg Naturvårdsverket att oxlarna utgjorde ett biotopskyddsområde enligt miljöbalken.

    På Kilströms kaj har vi 28 praktfulla och viktiga oxelträd – låt oss behålla dem! Vi uppmanar berörda partier, politiker, tjänstemän och invånare i Karlskrona att ta striden för oxelträden och när det gäller deltagarna på arbetsutskottet den 30 maj när vi en förhoppning om att man ser en storhet i att kunna ändra sig och förorda att man stänger byggprojektet. Som stad har vi inte råd att hugga ner oxelträden på Kilströms kaj.