Svag budget för funktionsstödsnämnden

Emma Stjernlöf (M) 2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden Anders Ovander (M) Ledamot Funktionsstödsnämnden ,
Foto:Janerik Henriksson/TT

I Funktionsstödsnämnden i Karlskrona avhandlades internbudgeten på torsdagen. Det är en svag budget för en nämnd som har en enorm andel lagstadgad verksamhet där regeringen sätter spelreglerna.

Det saknas handlingskraft från det socialdemokratiska styret i kommunen som inte verkar ställa några krav på sin regering vad avser de förändrade reglerna från Försäkringskassan gällande LSS och hur det påverkar Funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona.

Från Moderaternas sida är vi djupt oroade över hur budgeten ska gå ihop med tanke på de ökade kostnader vi står inför både på grund av förändringar inom LSS från statligt håll, men också på grund av det ökande antalet invånare som hamnar inom Funktionsstödsförvaltningen.

I internbudgeten kan vi läsa att man tydligt ser en ökad kostnadsbörda inom LSS, ”vilket inte nämnden kunnat ta hänsyn till i sitt budgetarbete”. Detta är allvarligt och vi ser inte vad den politiska majoriteten (trots att ett av dessa partier bär regeringsmakten) har för svar på denna problematik. Socialdemokraterna som alltid påstår att de står på de svagas sida, visar nu på allvar vilka som får betala när det kniper i stats- och kommunkassan. Från vår sida har vi nu begärt en konsekvensanalys angående detta.

    Arbetsbelastningen för chefer och handläggare är ansträngd, det vet vi sen tidigare. I budgeten lyfts detta fram som ett riskområde och vi ser också här brister i svar på lösningar från majoriteten. Därför la vi ett förslag om ett eventuellt införande av mentorer i verksamheten för att underlätta i problematiken som finns kring arbetsledning och i arbetsmiljön ute i verksamheterna.

    Vi läser vidare att ”det kommer att bli klara brister avseende kvalitet i utförandet och då framför allt inom insatserna särskilt boende och daglig verksamhet”. Vi fick däremot ingen redogörelse för hur man från den politiska majoriteten avser att arbeta med detta. Vi har begärt att kvalitetsarbetet ska resultera i vilka brister nämnden står inför samt åtgärder för dessa.

    Det saknas handlingskraft från den socialdemokratiska ledningen i kommunen och nu blir det väldigt tydligt vad avser Funktionsstödsförvaltningens internbudget som inte får ihop ekonomin eller verksamheten som det är tänkt. De funktionshindrade får betala när den socialdemokratiska politiken inte får ihop det, varken i regeringen eller i Karlskrona kommun.