TT-Inrikes

Utredning: Nu ska även unga kunna få livstid

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Straffrabatten ska bort för alla som är 18-20 år. Det ska inte längre krävas särskilda skäl för att döma brottslingar i dessa åldrar till fängelse. De ska dessutom kunna få livstid. Det är förslagen i en utredning om hur unga lagöverträdare ska kunna straffas som vuxna.(TT)

– De kommer att få betydligt strängare straff. En 18-åring kommer få dubbla straffet mot vad man får i dag. Är man 19 får man en tredjedel till, är man 20 år får man ytterligare en fjärdedel, förklarar riksåklagare Petra Lundh.

Petra Lundh har lett den statliga utredning som fått i uppdrag att se över hur unga lagöverträdare i åldersgruppen 18-20 ska kunna straffas som vuxna.

1700-talet

Under utredningens gång har man bland annat undersökt hur ungdomsbrottsligheten i Sverige ser ut - den har minskat den senaste tioårsperioden. Man har också sett över hur de andra nordiska länderna gör - alla tillämpar reduktion för unga i någon form. Man har gjort en historisk återblick - ungdomsreduktion fanns i Sverige redan på 1730-talet och har tillämpats på olika sätt sedan dess.

Men utredningen skulle som sagt ta reda på hur - inte om - straffrabatten skulle slopas, vilket Petra Lundh är noga med att poängtera. Det kan göras genom att man för myndiga lagöverträdare tar bort bestämmelsen i brottsbalken som säger att en persons ungdom ska beaktas särskilt vid straffmätningen, enligt den färdiga utredning som nu presenterats för justitieministern.

– I dag krävs särskilda skäl för att döma någon till fängelse om man är 18 till 20 år. Det kommer vi också att ta bort. Det är även så att 18-20-åringar inte får dömas till livstids fängelse i dagsläget, men det kommer man att få göra med de regler vi lägger, säger Petra Lundh.

Samma för yngre

Andra förslag för att avskaffa särbehandlingen av unga är att brott man döms för i den här åldern ska kunna användas straffhöjande vid senare återfall i brott. Dessutom ska bestämmelserna för preskription av särskilt allvarliga brott begångna av unga ändras i skärpande riktning.

Utredaren har också haft i uppdrag att se över hur lagöverträdare i åldrarna 15-17 år påverkas om straffrabatten för myndiga slopas. Man kommer med fyra förslag, varav tre innebär straffskärpningar i olika utsträckning och det fjärde går ut på att de ska behandlas likadant som i dag. Petra Lundh rekommenderar lagstiftaren det sistnämnda förslaget, även om det innebär en stor tröskeleffekt.

– Det blir en väldig skillnad på om man döms när man är 17 år och elva månader än om man är 18 år. Men vi menar att den här tröskeleffekten inte ensamt kan motivera straffskärpningar, och därför har vi landat i att inte föreslå någon ändring i första hand.

Utredningen räknar med en kostnadsökning på 1,1 miljarder kronor per år om förslagen gällande 18-20-åringar blir verklighet.

Andra regler

Samtidigt är det inte säkert att straffrabatt försvinner helt. Det finns nämligen en generell bestämmelse i brottsbalken som säger att man kan sätta ned straffvärdet om man kan konstatera att ett handlande har samband med exempelvis bristande omdömesförmåga eller utveckling.

– Det återstår att se hur den kommer att tillämpas nu. Jag tror att den kommer att åberopas i större utsträckning i rättegångarna, men vi vet inte alls hur domstolarna kommer att se på det. Det är också så att är man 18 år ska man jämföras med andra 18-åringar, så man jämförs inte med 25-åringar eller så. Så det kan ju möjligen hålla nere det lite grand.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.