Hanö kan få 20 nya tomter

Hanö Artikeln publicerades

Nu öppnar kommunen för möjligheten till 20 nya tomter på Hanö. Det cirka tre hektar stora markområdet där tomterna planeras ligger 500 meter från hamnen.

Området där tomterna är tänkta avgränsas i öster och söder av Hanös naturreservat samt av befintlig bebyggelse i väster och norr.

Nu kan Hanö få 20 nya tomter. De är tänkta i det i dag snåriga buskområdet till höger på översiktsbilden.
Foto: Bengt Pettersson
Nu kan Hanö få 20 nya tomter. De är tänkta i det i dag snåriga buskområdet till höger på översiktsbilden.

Marken är privatägd men byggnadsnämndens ordförande Hillevi Colliander (S) berättar att de 20 tomterna är mellan 500 och 1 000 kvadratmeter stora. och att det finns en maximerad byggyta på 100 kvadratmeter per tomt.

Det rör sig om trähus, för att smält in i miljön, med sadeltak och ned en högsta nockhöjd om sju meter.

– I detaljplanen tas det stor hänsyn till att det även fortsättningsvis ska bli mycket grönområde. Alltså det man är van vid på Hanö, säger Colliander.

Eftersom området ligger i utkanten av bebyggelsen på ön består den i dag främst av snårig buskmark med inslag av lövskog. Marken sluttar åt väster och inom området är det tio meters höjdskillnad.

Nu ges grannar och andra möjligheten att lämna synpunkter i form av samråd. Enligt byggnadsnämnden medför projektet ingen betydande miljöpåverkan.

Det var 2016 som ägarna av fastigheten Hanö 1:76 ansökte om att planlägga del av fastigheten för bostadsändamål.

Hillevi Colliander poängterar att inga bygglov kommer att beviljas på Hanö förrän den nya överföringsledningen för vatten och avlopp mellan ön och reningsverket i Nogersund har kopplats in. Detta sker mars 2020, om allt går som planerat.