Fornminnesförening vill rädda bokskogen

Sölvesborg Artikeln publicerades

Fornminnesföreningen gör nu gemensam sak med Vänstern och Miljöpartiet och motsätter sig planerna på bostadsbebyggelse på Vitahallslättens södra del. Protesterna tar fasta på att den befintliga bokskogen ska räddas.

Det cirka 15 hektar stora området är beläget väster om Kanehalls förskola, utmed Blekingevägen, och kan enligt kommunens beräkningar rymma 55 villor, 22 radhus samt en skola med tillhörande utemiljö.

Sölvesborgs och Listers Fornminnesförening kämpar nu för att rädda såväl bokskogen som den återstående delen av ”Kungsvägen” i närheten av Vitahallsslätten.
Foto: Peter Nyberg
Sölvesborgs och Listers Fornminnesförening kämpar nu för att rädda såväl bokskogen som den återstående delen av ”Kungsvägen” i närheten av Vitahallsslätten.

När planerna behandlades i byggnadsnämnden satte sig Vänstern och Miljöpartiet på tvären och drev frågan till votering varefter de reserverade sig mot beslutet att gå vidare.

Nu protesterar även Sölvesborgs och Listers Fornminnesförening. Liksom de båda politiska partierna varnar föreningen för att planerna, om de blir verklighet, innebär att den befintliga bokskogen för all framtid elimineras.

I skrivelsen pekar föreningens ordförande Hans Milton på att i samband med radhusbebyggelsen som för några år sedan växte fram i närheten så grävdes det bort omkring 100 meter av de historiskt sett värdefulla lämningarna efter ”Kungsvägen”, eller ”Via Regia”, som redan under den danska tiden var huvudtransportled genom Blekinge.

Enligt historikern Hans Milton är det sannolikt att den bortgrävda vägdelen dessutom var en rest av det som tidigare utgjorde den västra in- och utfarten ”Gröna väg” till Sölvesborgs stad.

Nu är han rädd att de nya planerna för Vitahallsslätten, för all framtid, eliminerar även resterande delar av ”Kungsvägen” som, enligt historikern, i sig representerar ett både danskt och svenskt riksintresse.

Historikern och föreläsaren Hans Milton är även ordförande i Sölvesborgs och Listers Fornminnesförening.
Foto: Andreas Blomlöf
Historikern och föreläsaren Hans Milton är även ordförande i Sölvesborgs och Listers Fornminnesförening.

Fornminnesföreningen lyfter fram att det finns en viktigt ekologiskt samspel mellan Vitahallsslätten, Kämpaslätten och Grönadal på båda sidor om Kämpaslättsvägen samt Grönadal och Valjeskogen på varsin sida av Blekingevägen.

”Tillsammans skapar dessa värdekärnor ett sammanhängande grönt stråk. Det är av stor vikt att detta gröna stråk behålls eftersom det är en betydande korridor från Ryssbergets skogsbygd till havet”, skriver Hans Milton.

Han avslutar skrivelsen med att det finns goda skäl att anstränga sig till det yttersta för att bevara och även så långt möjligt söka utöka existerande grönområden i de centrala delarna av Sölvesborg.

Samt att den tätortsnära bokskogen ända sedan 1800-talet har utgjort ett av Sölvesborgs allra mest kända varumärken.