Trädstriden är över- nio lindar ska planteras

RONNEBY Artikeln publicerades
Kommunen tog ned nio lindar i allén vid Reddvägen vintern 2013. Nu ska kommunen återplantera nio nya träd, enligt domen i Mark– och miljööverdomstolen.
Foto:Ann-Marie Andersson
Kommunen tog ned nio lindar i allén vid Reddvägen vintern 2013. Nu ska kommunen återplantera nio nya träd, enligt domen i Mark– och miljööverdomstolen.

Striden om lindarna är över. Ronneby kommun ska nu återplantera nio lindar i allén längs Ronnebyån. Lindarna togs ned 2013, utan att kommunen sökt tillstånd hos länsstyrelsen.

Lindarna längs Reddvägen vid Ronnebyån sågades ned i januari 2013. Orsaken var att träden ansågs vara trafikfara med läget intill den trafikerade vägen. Lindarna var i dåligt skick och befarades kunna falla ned.

Men de nio lindarna ingick i en allé och var skyddsvärda på grund av höga biotopiska värden. Innan de togs ned skulle kommunen ha ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen, men den ansökan gjordes aldrig. Alléträd skyddas i miljöbalken och en allé fungerar som en livsmiljö för djur och växter.

Länsstyrelsen konstaterade att unga träd inte motsvarar värdet hos äldre, därför kan inte ett nedtaget träd ersättas med bara ett träd.

Länsstyrelsen anser att de nio träden ska kompenseras med fyra gånger så många träd, alltså 36. Länsstyrelsen överklagade kommunens trädingrepp, men Mark– och miljödomstolen gav kommunen rätt och beslutade att det räckte med nio nya träd.

Även denna dom överklagades av länsstyrelsen.

Nu har domen från Mark- och miljööverdomstolen inom Svea hovrätt kommit. Och den domen kan inte överklagas. Domstolen kommer fram till att kommunen ska plantera nio nya träd, med minst omkrets på 18-20 centimeter.

”Att ställa krav på kompensation som innebär att plantera ny allé om 36 träd framstår som väl långtgående,” skriver Mark- och miljööverdomstolen i sin dom.

Naturvårdsverket, som har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen, stöder länsstyrelsens linje. Naturvårdsverket konstaterar också att det kommer att dröja mycket lång tid innan de återplanterade träden uppnår samma biologiska värde som de nedtagna hade.

Mark- och miljööverdomstolen anser att det inte finns anledning att ifrågasätta länsstyrelsens uppgifter som också stöds av Naturvårdsverket.

”Å andra sidan är inte heller kommunens uppgifter ifrågasatta om att åtgärden var nödvändig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt trafiksäkerheten,” står det i domen.

Domstolen beslutar att nio, inte 36, lindar ska ersätta de nio nedsågade lindarna.

Mark– och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas.