16 ”farliga” träd längs ån ska tas ned

RONNEBY Artikeln publicerades
Härifrån längs kvarteret Kilen och fram till bron vid Brunnskällan ska 16 träd tas bort.
Foto:Ann-Marie Andersson
Härifrån längs kvarteret Kilen och fram till bron vid Brunnskällan ska 16 träd tas bort.

16 träd längs Ronnebyån kommer att avverkas så fort som möjligt. Orsaken är att träden anses utgöra en fara.

Kommunens gatu- och parkenhet har gjort en inventering av träden som växer på båda sidorna av Ronnebyån. Det är sträckan mellan bron vid resecentrum och bron vid Brunnskällan som inventerats.

Närmare 200 träd ingår i inventeringen.

”16 träd utgör en fara för allmänheten och bör tas bort skyndsamt,” konstaterar gatu- och parkenheten till länsstyrelsen. Träden växer inom området som är klassat som Riksintresse för kulturminnesvård.

De träd som tas bort föreslås läggas i en faunadepå vid Fornanäs. Självföryngrade träd ersätter på sikt de träd som tas bort. Även nyplantering kan bli aktuellt.

Länsstyrelsen har sagt ja till kommunens begäran att ta bort träden som snart kollapsar. En gemensam besiktning har gjorts längs ån.