Nyheter

Stora hälsoklyftor i Blekinge

Blekinge Artikeln publicerades

Blekingeborna mår sämre än riksgenomsnittet och det finns stor hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället. Allra sämst mår länets kvinnor. Men nu ska hälsoklyftorna minska - bland annat genom att Blekinge får landets första digitala landsting.

Kalle Sandström (S) beskriver det som ett stort ögonblick, när kommissionen för jämlik hälsa efter ett och ett halvt års arbete lämnar över rapporten med röda sidenband som ska göra Blekinge mer jämställt när det gäller hälsa. Och det behövs. Befolkningen i Blekinge har sämre livsvillkor än riket som helhet och det finns stora skillnader mellan kommunerna. Främst gäller skillnaderna utbildningsnivå, levnadsvanor, sociala relationer och barnfattigdom.

– Vi har väldigt stora hälsoklyftor vilken innebär att många mår sämre än de skulle kunna göra. Ohälsan påverkar även livslängden och studier visar att människor med lägre utbildning och lägre inkomst lever kortare liv, det kan skilja sex till sju år vilket jag tycker är djupt upprörande, säger Peter Örn, ordförande i kommissionen.

Peter Örn, ordförande för kommissionen för jämlik hälsa, är imponerad av det arbete som redan görs i Blekinge: ”Det pågår många insatser för integration och för att nå unga, det finns en vilja till samverkan i hela länet.”
Foto: Jonas Gustafsson
Peter Örn, ordförande för kommissionen för jämlik hälsa, är imponerad av det arbete som redan görs i Blekinge: ”Det pågår många insatser för integration och för att nå unga, det finns en vilja till samverkan i hela länet.”

Hans uppdrag tillsammans med de övriga tio kommissionärerna har alltså varit att ta fram åtgärder för att minska hälsoklyftorna i Blekinge. Han hade bara en fråga innan han tackade ja:

– Är det på allvar eller blir detta ytterliga en utredning som ska härbärgeras och skjutas på framtiden? Men jag förstod snabbt att landstinget vill prova nya sätt och nya perspektiv för att komma till rätta med klyftorna, säger Peter Örn.

Kommissionen tillsattes i augusti 2016 och består av kompetenser från olika delar av samhället, bland annat en specialistläkare, en stadsarkitekt, en professor och en förskolechef. Under onsdagen lämnade de alltså över slutrapporten ”Ett helt liv i Blekinge” med en rad förslag på hur länet ska bli mer jämställt - och det ska ske under en generation.

– Vi har unika förutsättningar i Blekinge och vi ska ta tillvara på litenhetens möjligheter med korta beslutsvägar och enkelheten i att samverka. Det måste gå att undanröja hälsoklyftorna inom en generation.

Det betyder att dagens barn ska leva i ett mer jämställt samhälle som vuxna. Och det är hos barnen vi måste börja för att bryta det sociala arvet som ofta följer med generationerna menar Peter Örn.

– Det är viktigt att komma in tidigt i barns liv, att göra tidiga insatser. Den psykiska ohälsan går djupt ner i åldrarna och man kan väldigt tidigt se vilka som kommer att brottas med problem längre fram i livet.

Landstingsråd Kalle Sandström (S) är nöjd med kommissionens arbete och säger att han ska titta vidare på förslagen.
Foto: Jonas Gustafsson
Landstingsråd Kalle Sandström (S) är nöjd med kommissionens arbete och säger att han ska titta vidare på förslagen.

Av de föreslagna åtgärderna är det just den som har med barn och unga som han lyfter fram som avgörande för att lyckas. Kommissionen föreslår att Blekinge ska bli pilotlän för en sammanhållen mödra-, barn-, elev- och ungdomshälsa för att få en helhetsbild över gruppens hälsa. Det är också den punkten som landstingsråd Kalle Sandström (S) fastnat för, den och att Blekinge ska bli landets första digitala landsting.

– Det är de två mest spännande förslagen utifrån att ha smygläst rapporten. Jag tycker att kommissionen har gjort ett fantastiskt arbete och det var precis det här jag såg framför mig när vi diskuterade detta midsommar 2016.

Vad händer nu med förslagen?

– Rapporten kommer att ligga i botten som analys och nu har vi fått ett underlag för hur vi kan jobba med den ojämlika hälsan. Vi ska ha en bred diskussion om de olika förslagen och jag vill inte förekomma den diskussionen, säger Kalle Sandström.

Specialistläkaren och kommissionären Gunilla Leander har mer konkreta förslag på vad som bör göras.

– Det är helt uppenbart att hälsan är ojämnt fördelad i samhället. En hel del går att påverka, men då måste vi börja med barnen så att de gör bra livsval. För det krävs mer resurser till primärvården som står för det förebyggande arbetet. Vardagen inom vården är väldigt pressad och många har svårt att hinna med vilket i förlängningen drabbar patienterna, säger Gunilla Leander.

LÄS MER: De ska vända hälsotrenden

Kommissionen för jämlik hälsa

Förslag på hur hälsoklyftorna ska minska:

• Blekinge ska bli ett pilotlän för en sammanhållen mödra-, barn-, elev- och ungdomshälsa.

• Blekinge ska bli landets första digitala landsting. Digitalisering och nya tjänster inom vårdinformation och kommunikation kan bidra till ett hälsofrämjande arbete.

• Ta fram ett handlingsprogram för att bryta segregationen.

• Nollvision för självmord blir vägledande för arbetet med psykisk hälsa. Ta initiativ till ett kunskapscentrum för psykisk hälsa, som ska sammanställa, analysera och sprida kunskap och effektiva metoder för att stärka psykisk hälsa.

• Inför riktade hälsosamtal i ett antal åldersgrupper för att förebygga den ökade förekomsten av till exempel hjärt- kärlsjukdom, cancer, övervikt och psykisk ohälsa.

• Skapa ett övergripande Blekingeforum med aktörer från olika delar av länets samhällsliv, som arbetsmarknadens parter, folkrörelser och andra idéburna organisationer.

• Levnadsmottagningen som nu är ett pilotprojekt ska etableras.

• Hälso- och sjukvården ska arbeta mer systematiskt för att nå socialt utsatta grupper med det förebyggande arbetet.

Visa mer...

fakta

Så mår Blekinges befolkning:

Ohälsotal:

Blekinges kvinnor: 36 procent

Riket: 33,8 procent

Blekinges män: 22,9 procent

Riket: 22,4 procent

Sjukpenningtal:

Blekinges kvinnor: 14,7 dagar

Riket: 14,1 dagar

Blekinges män: 6,9 dagar

Riket: 7,3 dagar

66,7 procent av kvinnorna och 75,9 procent av männen i Blekinge upplever ett bra allmänt hälsotillstånd. Motsvarande siffror för riket är 71,2 procent och 75,7 procent.

23 procent av kvinnorna och 11 procent av männen uppger att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande. I riket som helhet är siffrorna 21 respektive 14 procent.

Utbildningsnivån är lägre och arbetslösheten högre i Blekinge jämför med övriga riket.

Källa: Rapporten ”Ett helt liv i Blekinge”, kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge.

Visa mer...