Stopp för aktivismen på folkbiblioteken

Ledare Artikeln publicerades
Tintin-albumens vara eller inte vara på biblioteket i Kulturhuset i Stockholm vållade enorm debatt. En debatt som fortsatt sedan dess.
Foto:ANDERS WIKLUND / TT
Tintin-albumens vara eller inte vara på biblioteket i Kulturhuset i Stockholm vållade enorm debatt. En debatt som fortsatt sedan dess.

Justitieombudsmannen (JO) riktar förödande kritik mot bibliotek som ratar böcker på grund "felaktiga" åsikter. JO:s kritik borde innebära ett stopp för aktivismen på de svenska folkbiblioteken.

De senaste åren har debatterna varit många om folkbibliotekens medieurval. Det har handlat om kontroversiella böcker som plockats bort eller inte köpts in. Helt enkelt vad som får stå bibliotekens hyllor.

Grovt kan sägas att två olika ståndpunkter har framförts i debatten.

Dels de som menat att ett folkbiblioteks bestånd inte ska rymma böcker vars innehåll står i strid med exempelvis FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller de sju diskrimineringsgrunderna.

Dels de som menat att folkbiblioteken inte ska basera inköps- eller gallringsbeslut på grundval av de åsikter eller värderingar som böckerna innehåller. De har menat att detta står i strid med bibliotekslagen och folkbibliotekens demokratiska uppdrag.

Nyligen kom två yttranden från Justitieombudsmannen med stor bäring på hur folkbiblioteken ska agera i denna fråga. (Läs JO:s yttrande om Botkyrka här, läs JO:s yttrande om Falköping här)

Det är två kommunala biblioteksverksamheter, i Botkyrka respektive Falköping, som anmälts till JO och som har granskats av myndigheten.

I båda fallen handlar anmälningarna om att biblioteken inte velat köpa in vissa böcker som efterfrågats av låntagare.

Båda folkbiblioteken har, bland annat, motiverat sina beslut med att de efterfrågade böckernas åsiktsinnehåll strider mot riktlinjerna i kommunalt framtagna styrdokument, enligt JO:s yttrande.

I Botkyrkas "interkulturella handlingsplan" anges det att när värden som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter står emot varandra är mänskliga rättigheter det överordnade målet. I Falköpings kommuns medieplan anges det att folkbiblioteket inte ska tillhandahålla medier som glorifierar våld, rasism eller sexism.

JO riktar förödande kritik mot de två biblioteken och deras huvudmän med anledning av dessa dokument. Urval som sker på grund av värderingar eller åsikter som förs fram i en bok står i direkt strid med bibliotekslagens krav på allsidighet och fri åsiktsbildning och objektivitetsprincipen i regeringsformen.

JO är mycket tydlig med att de lagar, framför allt bibliotekslagen, som reglerar folkbibliotekens verksamhet inte ger utrymme för politiker eller tjänstemän att vara smakdomare över vilka åsikter som är godkända i bibliotekshyllorna. Kritiken från JO borde innebära ett stopp för aktivismen på biblioteken.

Justitieombudsmannens kritik mot biblioteksverksamheterna i Falköpings respektive Botkyrkas har relevans för alla Sveriges folkbibliotek. Den måste bli obligatorisk läsning för alla kulturpolitiker som sitter i landets kulturnämnder och är politiskt ansvariga för biblioteksverksamheten. Likaså för alla bibliotekschefer som har inflytande över hur medieplanerna utformas eller inköpsbeslut fattas.

Och för att avsluta: i den intensiva debatt som förts om vad som får stå i bibliotekshyllorna ger JO det läger som försvarat åsiktsfriheten på biblioteken rätt.