Kultur o Nöje

35 förslag för att få Blekinge att bli en konstregion

Kultur o Nöje Artikeln publicerades
Kulturplanen för 2018-2020 har mycket positivt i sig, men också en hel del utmaningar. KRO har 35 förslag för att få Blekinge att bli ett medvetet och tongivande konstlän.
Foto:Fredrik Persson
Kulturplanen för 2018-2020 har mycket positivt i sig, men också en hel del utmaningar. KRO har 35 förslag för att få Blekinge att bli ett medvetet och tongivande konstlän.

Nyligen stängde Region Blekinge remisstiden för förslaget till den regionala kulturplanen 2018-2020. Det finns mycket positivt i förslaget, men mycket mer behövs om Blekinge ska kunna bli en tongivande konstregion, menar talespersoner för KRO.

Konsten väcker känslor och tankar i oss. Den utmanar oss och ställer frågor om och kan ge nya ingångar till vår samtid. Konsten har förutsättningar att slå broar mellan tid och rum, den kan föra oss lite närmare varandra. Kanske är det därför vår grundlag slår fast att den enskildes kulturella välfärd skall vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Kanske är det därför riksdagen vill att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.

Professor Pier Luigi Sacco, en av världens mest efterfrågade experter på kultur och ekonomi, menar att kulturen är på väg att bli en systemöverskridande råvara i allt ekonomiskt värdeskapande och en av de viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb. 

Det finns mycket positivt i den regionala kulturplanen för åren 2018-2020 som nu har lagts fram för diskussion, men också en hel del utmaningar. Det är bra att Region Blekinge håller på att utveckla ett resurscentrum för bild- och formkonsten, men med tanke på hur nedprioriterat bild- och formkonsten har varit borde regionen genom Konst i Blekinge också ta fram en handlingsplan för bild- formkonsten i dialog med konstlivets aktörer med konkreta åtgärder för konstens och konstnärernas villkor. Konstnärsnämndens nya inkomstrapport från 2016 visar att medianinkomsten för konstnärerna i Blekinge är 14 064 kronor. Siffran kan jämföras med den genomsnittliga månadsinkomsten i länet som enligt SCB var 23 551 kronor (båda siffrorna rör år 2014). Fler än fem av tio bild- och formkonstnärer i Blekinge uppger i en inkomstenkät att de arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten för att kunna försörja sig, vilket är ett slöseri med regionens konstnärliga kompetens.

Kultursamverkansmodellen handlar om att skapa synergieffekter genom att olika aktörer samverkar. Regionala stödfunktioner och resurser bör fokuseras på att i samverkan med kommunerna utveckla metoder och riktlinjer för en samhällsplanering som genomsyras av kultur och för tillämpningen av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. För att skapa en likvärdig tillgång av offentlig konst åt blekingeborna bör kommunerna låta allmännyttan och privata byggherrar dela på ansvaret för konstnärliga gestaltningar i de offentliga rummen. Exempelvis Göteborg skriver in enprocentsregeln i markanvisningarna och Tanum gör samma sak i exploateringsavtalen. Regionen bör även sjösätta en regional fond ur vilken alla utställningsarrangörer i Blekinge kan söka medfinansiering för att konstnärerna ska få avtalsenliga ersättningar och betalt för sin arbetstid. På så sätt skapar regionen förutsättningar för professionella konstnärer att vara verksamma i Blekinge och en vital konstscen med hög kvalitet.

I vårt remissvar till kulturplanen föreslår vi 35 konkreta förslag för konsten, för delaktighet och utveckling av en framtida konstpolitik. Skrivs de in i kulturplanen och genomförs, tas viktiga steg för att Blekinge ska bli en medveten och tongivande konst- och kulturregion.

Fakta

Sofia de la Fuente

Konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Blekinge

Visa mer...

Fakta

Eva Månsson

Verksamhetsledare för Konstnärernas Riksorganisation

Visa mer...