Ny församling bildas i Karlskrona

Karlskrona Artikeln publicerades

Katolska kyrkan köper musikhuset i Karlskrona och bildar en ny församling.

Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan i Karlskrona har undertecknat ett köpeavtal gällande att katolska kyrkan köper musikhuset på S Kungsgatan 1 på Trossö i Karlskrona. Det skriver Stockholms katolska stift i ett pressmeddelande.

Förvärvet innebär att två kristna trossamfund kommer att finnas mitt i centrala Karlskrona och katolska kyrkan avser att bilda en ny församling. För katolska kyrkan blir musikhuset en byggnad med både verksamhetslokaler, kyrkorum och tjänstebostad för prästen i samma byggnad, enligt pressmeddelandet i vilket det även framgår följande:

Det undertecknade köpeavtalet mellan Svenska kyrkan och katolska kyrkan för musikhuset är villkorat. För katolska kyrkans del innebär villkoret att man får inrätta en tjänstebostad till prästen i byggnaden. För närvarande pågår en planändring och fastighetsindelning där detta föreslås.

    Svenska kyrkan renoverar för närvarande Fredrikskyrkan och bygger om kyrkorummet till ett multifunktionellt kyrkorum med verksamhetsutrymmen och arbetsstationer. Svenska kyrkan kommer att vara kvar i musikhuset längst till och med 2018 eftersom Fredrikskyrkan måste bli klar innan pastoratets verksamheter kan flytta från musikhuset. Tillsammans med EFS bedrivs verksamheter i Möllebackskyrkan som redan är en multifunktionell kyrka med allt under samma tak. Trefaldighetskyrkan, som tidigare har setts som övertalig, blir fortsatt en traditionell kyrka och pastoratet planerar att använda Trefaldighetskyrkan mycket i framtiden.

    För Svenska kyrkans del är det viktigt att man får ta bort bänkarna under läktarna i Fredrikskyrkan för att för att kunna skapa multifunktionella rum. I förvaltningsrättens domslut (mars 2016) får pastoratet ta bort bänkarna, men Länsstyrelsen i Blekinge har överklagat beslutet till Kammarrätten. Pastoratet väntar nu på besked om Kammarrätten kommer att pröva ärendet eller inte. Prövar inte Kammarrätten frågan gäller förvaltningsrättens dom, vilket innebär att bänkarna kan tas bort. Om Kammarrätten prövar frågan dröjer det ytterligare upp till två år innan Kammarrättens domslut blir klart. Uppfylls inte ovanstående villkor har parterna rätt att frånträda köpekontraktet eller ta ny ställning i frågan utifrån förändrade förutsättningar.