Karl G Andersson

Lars Haller Artikeln publicerades
Foto:Ola Åkeborn

Karl G Andersson 1931-2017.

Som tidigare framgått i pressen avled Karlskronaprofilen, kommendören Karl G Andersson under sommaren. För den stora allmänheten var han sedan 1981 känd som ”Ubåtskalle”. Karl Andersson avled den 4 juli efter en kort tids sjukdom. Närmast sörjande, sedan hustrun Linda avlidit år 2003, är barnen Peter, Eva och Ulla, brodern Harry och Sonja, livskamraten på senare år.

Karl Andersson föddes i Karlskrona år 1931. Sjöliv och båtar blev hans stora intresse. Det var naturligt för honom att söka anställning som befälselev vid Kungliga Flottan. Han fick möjlighet att som ”långvägare” ta studentexamen vid Försvarets Läroverk. Därefter kom han till Sjökrigsskolan i Näsby Park och blev fänrik 1955. I januari 1963 tog Kalle befäl över den nybyggda minsveparen Hasslö. Något år senare blev han chef för skonerten Falken. Militärhögskolans högre stabskurs ledde vidare till högre militära befattningar, och Kalle kom att tjänstgöra vid staber i både Skövde och Härnösand. I mitten på 1970-talet blev Kalle chef för 6 Minröjningsavdelningen. Det var Kustflottans största förband sett till antalet fartyg.

I början av 1980-talet var Kalle tillbaka i Karlskrona, nu som stabschef vid Sydkustens Örlogsbas. På morgonen den 27 oktober 1981 rapporterades att en främmande ubåt grundstött inne i Karlskrona skärgård. U 137 skulle sätta Karlskrona på världskartan och förvandla den tidigare minören till ”Ubåtskalle . Rätteligen borde väl han stannat i land och lett stabens arbete, men som läget utvecklades, var det få som var bättre lämpade att vara ansvarig på plats ute vid ubåten. Under följande år inträffade ubåtsincidenter på olika platser längs den svenska kusten. Kalle blev direkt och indirekt engagerad i flera dem. Han försökte förstå de bakomliggande orsakerna och kom emellanåt till slutsatser, som inte alltid överensstämde med den officiella linjen. Med mod och integritet hävdade han sin uppfattning och blev en flitig debattör.

År 1984 befordrades Karl Andersson till kommendör och blev chef för Karlskrona Örlogsskolor. Där hade hans karriär börjat nästan fyrtio år tidigare.

År 1991 gick Kalle i pension. Därefter tjänstgjorde han på deltid som föreståndare för stiftelsen Militärhemmet i Karlskrona. Kalle var en hängiven seglare. Under många år var han chef för Carlskrona Båteskader (grundad 1867). Under en tid var han befälhavare på ett segelfartyg, Blue Clipper, som seglade med betalande passagerare på sydliga latituder. Kalle är ett gott exempel på hur en begåvad yngling kunde ta sig ”den långa vägen” från befälselev till kommendörs grad.