Debatt

Sex punkter för en framgångsrik skola

POLITIK Artikeln publicerades

Sölvesborgs skolor är bra. Men för att fler elever ska trivas och utveckla kunskaper krävs ett mer systematiskt arbete.

 Sölvesborg ligger i framkant när det gäller teknik i skolorna och har investerat stora summor för att öka tillgången till datorer och nätverk.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sölvesborg ligger i framkant när det gäller teknik i skolorna och har investerat stora summor för att öka tillgången till datorer och nätverk.

Jag vill därför presentera sex punkter som just nu är i fokus för skolans utvecklingsarbete i Sölvesborgs kommun:

1. Kunskapsfokus. Skolans uppdrag är att ge kunskap och stimulera var och en att utveckla intressen och nya kunskaper. Den enskilt viktigaste faktorn är kompetenta och engagerade lärare som har förutsättningar att göra goda insatser. En skicklig lärare ska förutom att ha goda kunskaper i sitt ämne också ha en förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med samtliga elever och kunna variera och individanpassa sin undervisning. Kompetensutveckling måste upplevas relevant och ha fokus på de viktigaste kompetenserna. Kollegial samverkan är viktig.

2. Likvärdighet. Elever har olika förutsättningar att utveckla sina kunskaper, något av det mest avgörande är föräldrarnas utbildningsnivå. Skolan måste därför kompensera för skillnader. Vi följer kunskapsutvecklingen utifrån socioekonomiska faktorer för att öka likvärdigheten i skolan. Läxorna måste bidra till ökade kunskaper för alla och inte förstärka skillnader.

3. Progression. Alltför mycket av skolans målarbete har länge varit inriktat på de lägsta målen i nionde klass. Vi vill i stället att målen ska finnas i samtliga skolår med fokus på hur varje elev utvecklas i stället för att bara jämföra olika årgångar med varandra. Vi ska bättre utvärdera samtliga elevers kunskapsutveckling och värdera insatserna mer utifrån progression än resultat.

4. Digitalisering. Sölvesborg ligger i framkant när det gäller teknik i skolorna och har investerat stora summor för att öka tillgången till datorer och nätverk. En satsning på kompetensutveckling och många enskilda lärares engagemang har utvecklat undervisningen och ökat elevernas kunskaper. När det nu blir nya kunskapskrav är det läge att utveckla de pedagogiska insatserna för att öka den digitala kompetensen. Därför antar vi snart en förnyad strategi för informations- och kommunikationsteknik i skolan och avsätter resurser för att utöka den IT-pedagogiska kompetensen.

5. Elevhälsa för ökad trygghet. De elever som inte mår bra ska få stöd för att kunna utvecklas. Därför måste elevhälsan finnas nära eleven och tillsammans med undervisande personal finna goda lösningar för att ge alla elever möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Genom att centralisera delar av elevhälsan hoppas vi att resurserna kan användas så att elever tidigare får stöd och att elevhälsoarbetet utvecklas mer åt att vara ett stöd för rektor och lärare, så att möjligheten till kunskapsutveckling blir bättre. Genom att regeringen tillför extra medel ges möjligheter för Sölvesborgs kommun att utöka elevhälsan med fler tjänster.

6. Systematik och relevanta mål. För att nå framgång i skolan krävs att insatser följs upp, ständigt utvärderas och att metoder och arbetssätt förändras om det behövs. Nu formaliserar vi det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare med ett tydligare system för uppföljning och analys. Vi förändrar också målen för verksamheten för att dessa ska vara mer relevanta. En framgångsrik skola skapas inte genom enbart systematik och metoder hämtade från en manual, i stället är det tydliga värderingar om vad som är viktigast. Lika viktigt som systematik är en positiv kultur och professionell personal som har legitimitet och ges tillit och som förmår att samarbeta för barnens och ungdomarnas bästa.

Markus Alexandersson (S)

Ordförande

Barn- och utbildningsnämnden

Sölvesborg