Debatt

Pilotprojekt kan gynna småorter

BUSSTRAFIK Artikeln publicerades

Centerpartiet har lämnat in en motion till Region Blekinge angående utökad busstrafik till Spjutsbygd.

Centerpartiets förslag innebär att fler bussanslutningar med buss nummer 4 från Karlskrona till Rödeby fortsätter upp till Spjutsbygd för att ta med resande från Spjutsbygd till Rödeby och Karlskrona tur och retur.
Foto: Marcus Palmgren
Centerpartiets förslag innebär att fler bussanslutningar med buss nummer 4 från Karlskrona till Rödeby fortsätter upp till Spjutsbygd för att ta med resande från Spjutsbygd till Rödeby och Karlskrona tur och retur.

Norr om Rödeby ligger Spjutsbygd, en levande bostadsort som i dagsläget har begränsad busstrafik. I ett medborgarförslag till Region Blekinge från ortens invånare påtalas behovet av ökad kollektivtrafik. Centerpartiet vill att Region Blekinge utarbetar ett förslag till en utökad busstrafik till och från Spjutsbygd.

I medborgarförslaget framför ett stort antal av ortens invånare att de vill ha ett tågstopp i Spjutsbygd, vilket Region Blekinges trafiknämnd har avslagit med argumenten att det skulle krävas stora ekonomiska investeringar. Det saknas en plattform för ett tågstopp samtidigt som underlaget för ett tågstopp är förhållandevis litet.

Det finns dock stora brister i dagens busstrafik, framförallt under kvällar och helger till och från Spjutsbygd, vilket innebär att Centerpartiet vill ha fram ett förslag till en utökad busstrafik.

Ur miljösynpunkt vore en utökad busstrafik positivt där fler kan åka med kollektivtrafik och behovet av parkeringsplatser minskar inne i Karlskrona. Utöver en utökning av busstrafiken vill vi se att öppen närtrafik utvecklas. Centerpartiet är positivt till arbetet med anropsstyrd trafik utöver fasta turer och samåkningsprojektet Hämta.

Centerpartiets förslag innebär att fler bussanslutningar med buss nummer 4 från Karlskrona till Rödeby fortsätter upp till Spjutsbygd för att ta med resande från Spjutsbygd till Rödeby och Karlskrona tur och retur, i första hand  lördagar och söndagar. Det kan även vara möjligt  att utöka busstrafiken med några fler turer under vardagar. För att kollektivtrafiken ska kunna fungera bättre behövs det samåkningsplatser med möjlighet att parkera i anslutning till busshållplatser.

Centerpartiet ser uppdraget som ett pilotprojekt att utreda möjligheten att förbättra kollektivtrafiken på ett flertal mindre orter i regionens kommuner. Centerpartiet föreslår att uppdra åt Region Blekinges trafikdirektör att utreda och utarbeta ett förslag till busstrafik  mellan Spjutsbygd och Rödeby-Karlskrona tur och  retur i anslutning till befintliga  busslinjer.

Ingrid Hermansson (C)

Regionstyrelsen

Gilbert Nilsson (C)

Ledamot Trafiknämnden