Debatt

Lakvattnet hot mot fisket i Mörrumsån

Joakim Ollén Förbundsordförande Sportfiskarna Anders Karlsson Generalsekreterare Sportfiskarna ,

Sportfiskarna är helt oförstående till att Mark- och miljödomstolen ger Västblekinge Miljö AB tillstånd att släppa ut tungmetallhaltigt lakvatten i Mörrumsån.

Motivet för utsläppet av förorenat lakvatten i Mörrumsån är att avloppsreningsverket i Mörrum ska läggas ned och det ”kostar för mycket” att ansluta avfallsanläggningen till ett annat reningsverk (Sternö).

Mörrumsån är ett av Sveriges mest kända fiskevatten och vida berömt i internationella sammanhang för sitt fiske efter storvuxen lax och havsöring. Mörrumsån hyser oersättliga naturvärden, har några av landets mest skyddsvärda stammar av lax och havsöring samt utgör ett mycket starkt varumärke med en räckvidd långt utanför landets gränser.

Dessutom pågår förberedelser för utrivning av ett av Mörrumsåns kraftverk. En i sig mycket kostsam investering för att ytterligare stärka vattendragets miljöstatus och förbättra förutsättningarna för fisket.

Mörrumsån är alltså på flera sätt ett riksintresse, ja faktiskt ett europeiskt intresse och ingår också i Natura 2000-område.

Om planerna på utsläpp av förorenat lakvatten i Mörrumsån realiseras, riskeras inte bara oersättliga miljövärden. Bara det faktum att lakvatten leds direkt ut i vattendraget är ett problem i sig. Den fisk som fångas i ån riskerar att bli, alternativt uppfattas vara, otjänlig för konsumtion. Vattendragets rykte som en attraktiv naturmiljö och ett av våra bästa fiskevatten riskerar att allvarligt skadas.

Detta kan resultera i ett minskat fiske och kraftigt minskade intäkter till Mörrumsbygden.

Det framstår som fullständigt orimligt att riskera dessa samhällsvärden för att slippa undan kostnaden för att ansluta en enskild avfallsanläggning till ett reningsverk.

Sportfiskarna uppmanar ansvariga myndigheter att omedelbart agera för att stoppa planerna på att använda Mörrumsån som recipient för tungmetallhaltigt lakvatten. Ett fullständigt galet beslut!