Förskolebarnen leker nära giftigt markområde

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Området mellan Tullskolan och korsningen vid Blå-Port, kvarteret Nordström, är tänkt för nya bostäder. Nu är det avspärrat på grund av att man funnit höga halter av bly i jorden.
Foto:Staffan Lindbom
Området mellan Tullskolan och korsningen vid Blå-Port, kvarteret Nordström, är tänkt för nya bostäder. Nu är det avspärrat på grund av att man funnit höga halter av bly i jorden.

Marken runt Tullskolan och förskolan kan vara giftig. Jordprover visar att marken innehåller höga halter av bly i de övre jordlagren.

Berget och naturmarken som ligger i anslutning till Tullskolan ska bli ett nytt bostadsområde med en ny förskola. Men en miljöteknisk markundersökning visar att det finns oväntat höga halter av bland annat bly i jorden.

Nu rekommenderar utredarna att kommunen begränsar tillgängligheten till området och skriver i sin slutbesiktning att ”marken kan inte anses lämplig för bostadsbebyggelse i nuvarande skick”.

– Vi hade inte trott att det skulle vara riktigt så höga halter av föroreningar och nästa steg i planprocessen är att undersöka omfattningen av sanering, säger en av kommunens planarkitekter Anna Steinwardt.

Men kommunen har inte skrotat sina planer på att bygga bostadshus i området. Och då handlar det om hus på mellan tre och sex våningar med en förskola i bottenplanet.

Konsultfirman, som gjort utredningen, påtalar även risken för att förskolebarn som i dag leker i området kan få i sig jord och då exponeras för bly. Det planerade området gränsar nämligen i söder mot befintlig förskoleverksamhet som har sin lekmiljö och utevistelse i direkt anslutning till undersökningsområdet.

– Exponering av bly kan innebära en hälsofara. Riktvärdet för bly är 600 mg per kilo, och uppmätta halter i det aktuella markområdet är som mest 3 300 mg per kilo. Begränsningsvärdet baseras på att ett barn med vikten 10 kilo vid ett tillfälle får i sig 10 gram jord, skriver konsulterna.

Därför menar miljöfirman att området ska säkras så att förskolebarn inte kan vistas där och därmed förhindra att små barn utsätts för enstaka intag av jord när de leker.

Blyföroreningarna tror komma från en gamla kakel- och keramikfabrik som fanns i området.

Fakta

Blyförorening i området

• Resultaten av markundersökning visar kraftigt förhöjda halter av bly i de allra ytligaste jordlagren.

Den gamla kakelfabriken upphörde 1969. I fabriken hanterade man stora mängder bly i form av råvarorna blytackor och blymönja. Föroreningen i det planerade bostadsområdet kommer troligen från att fabriken spridit blyaskan efter förbränningen.

Visa mer...